O.S.M.T.J.

BELGIUM

+ TEMPLARS OF BELGIUM +  

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem

M A N I F E S T 

DUTCH / NEDERLANDS

01. Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem” – “Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani – Strictae Observantiae”, betreft een besloten genootschap en gemeenschap van Broeders & Zusters, en een Orde van Ridders,  die in navolging van de historische voorgangers : “De Tempeliers” streven naar de vervolmaking van de mensheid in het algemeen, en van onze Broeders & Zusters in het bijzonder, mits toepassing van een ideaal van Vrede, Liefde, Edelmoedigheid, Nederigheid en Broederlijkheid en dit volgens de aloude overgeleverde traditie mits inachtneming hierbij van de huidige maatschappelijke tendensen en ontwikkeling,  

 

02.    Wij beschouwen historisch, maatschappelijk en cultureel studiewerk in het algemeen en: intellectuele, wetenschappelijke, religieuze, spirituele, esoterische, sociale, culturele, sociologische, politieke, filosofische, historische, geografische, archeologische, antropologische, criminologische, juridische, geneeskundige, verpleegkundige, artistieke en economische studie en veiligheidskunde en militaire krijgskunde, in het bijzonder, hierbij als een essentiële noodzakelijke voorwaarde om onze doelstellingen van edelmoedigheid, naastenliefde en broederschap te realiseren en te bereiken, en dit zowel op theoretisch als praktisch niveau.  Daarbij bouwen wij voort op de verworvenheden en het innoverend werk van onze voorgangers op economisch, spiritueel en organisatorisch gebied, als inspiratiebron voor de eigentijdse  maatschappelijke waarden en normen, die wij willen waarmaken. In dit kader behoren ook (zonder enige vorm van beperkend te willen zijn)  tot onze bijzondere interessesferen o.a. : Kunst, Kunstgeschiedenis, Muziek, Motorrijkunde, Fietsen, Paardrijden, Travelling, Adventure, Survival, Diepzee Duiken, Skiën, Fotografie, Practical Shooting, Kleiduifschieten, Schermen, Yoga, Zelfverdedigingssporten zoals o.m. : Budo, Judo, Jiu-Jitsu, Karate, Aikido, Boxing, Krav Maga, etc, … , Mystiek, Mysteriologie, Aviation, Yachting, Navigatie, Weerkunde, Sterren & Planetenkunde, Astrologie, Geologie, Antiek & Brocante, etc ,…

 

03.   Wij respecteren de historische traditieregels en eerbiedigen hierbij de overgeleverde gebruiken, de gewoonten en de rituelen,

 

04.  Wij zijn als Orde maatschappelijk representatief en verzetten ons uitdrukkelijk tegen elitisme. Wij zijn samengesteld uit alle lagen van de bevolking, ongeacht ras, sexe, leeftijd, ideologie en studieniveau.  Als ‘groep’ willen wij een reflectie zijn van de maatschappij waarin wij leven en willen door doorgedreven studie, denkwerk en communicatie oplossingen bedenken voor een welvarendere wereld, 

 

05.   Door middel van onze Kennis en Kunde willen wij ons inzetten ter bescherming van de medemens, de zwakkere in de maatschappij, in het algemeen en het welzijn van de dieren & de natuur en leefmilieu in het bijzonder,

 

06. Wij beschouwen het als onze bijzondere opdracht en plicht : hulp aan derden, minderbedeelden en hulpbehoevenden te verlenen en caritatieve acties te ondernemen.

Onze opdracht tot edelmoedigheid concretiseren wij door te getuigen van naastenliefde en broederschap bij middel van :

Creatieve acties waardoor wij, minstens op een bescheiden manier, kunnen bijdragen tot de oplossing van maatschappelijke problemen.

Een daadwerkelijke inzet voor de medemens, waarbij wij voornamelijk oog hebben voor de individuele noodgevallen.

Aan humanitaire acties willen wij ook graag medewerken

 

07. Door middel van voortdurende en onafgebroken studie en door middel van doorgedreven psychische, intellectuele en fysische training  willen wij ons individueel vervolmaken. Een gezonde Geest in een gezond Lichaam is ons ultiem streefdoel.

 

08.   Wij geloven in het bestaan van GOD, als Opperwezen,  als Bouwmeester van het Heelal. Wij geven géén definitie aan het Opperwezen en laten eenieder de absolute vrije keuze zich hier een persoonlijke opvatting over te vormen. Wij staan volledig ‘open’ voor iedere Religie. Wij verwerpen uitdrukkelijk iedere vorm van godsdienstoorlogen en verzetten ons tegen iedere vorm van agressie, geweld en terrorisme,

 

09.   Wij omarmen en aanvaarden onze pluralistische en multiculturele maatschappij en door de ‘vrijheid van geweten’ te bevestigen eisen wij van al onze leden absolute eerbied voor de opvattingen van anderen,

 

10. Wij verzetten ons tegen iedere vorm van onrechtvaardigheid, onderdrukking en discriminatie. Wij ondersteunen géén acties die de vrede en de orde in de maatschappij zouden verstoren, en onderwerpen ons aan de wetten van het land en/of de regio waarin wij actief zijn.

 

NISI CREDIDERITIS , NON INTELLIGETIS

WIE HET NIET GELOOFT ,  ZAL HET NIET BEGRIJPEN